Vuonna 2021 ei voi välttyä ympäristökeskustelulta ja hyvä niin, sillä ilmastonmuutoksen torjunnan tulisi olla meidän jokaisen yhteinen asia. Suomessa ollaan jo tehty periaatepäätös liikenteestä aiheutuvien kasvihuonepäästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Tulisiko autoilusta luopua kokonaan vai voisiko kaasuautoilu olla ratkaisu? Millainen vaikutus biokaasulla ja kaasuautoilulla on hiilijalanjälkeen? Lue eteenpäin, niin kerromme!

Mistä päästöt syntyvät?

Fossiilisista polttoaineista, kuten bensiinistä ja dieselöljystä, seuraa käytössä aina päästöjä. Se johtuu siitä, että fossiilinen hiili palaessaan polttomoottorissa vapautuu ilmakehään hiilidioksidiksi, joka on merkittävin kasvihuonekaasu ja näin ollen kasvattaa käyttäjänsä hiilijalanjälkeä.

Suomessa kotimaan liikenteestä aiheutuu noin viidennes kaikista kasvihuonepäästöistä. Tieliikenteen osuus  päästöistä on n. 94%, joista yli puolet koostuu henkilöautojen kasvihuonepäästöistä.  

Toukokuussa 2021 Suomen hallitus teki periaatepäätöksen kotimaan liikenteen päästöjen vähentämisestä. Fossiilittoman liikenteen tiekartan kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on puolittaa liikenteestä aiheutuvat päästöt vuoteen 2030 mennessä. 

Täytyykö autoilusta luopua kokonaan vai voisiko päästötön autoilu olla mahdollista?

Onko biokaasu todella päästötöntä? 

Biokaasua ei tietenkään voi väittää täysin päästöttömäksi, sillä sen valmistamisesta, jakelusta ja polttomoottorissa palamisesta syntyy aina jonkin verran päästöjä. Arvio kuitenkin on, että biokaasun käyttö polttoaineena vähentää noin 85% kasvihuonepäästöjä bensiiniin verrattuna, kun huomioidaan polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt aina tuotannosta käyttöön asti. 

Kuten fossiilisissa polttoaineissa, myös biokaasu tuottaa hiilidioksidia palaessaan moottorissa. Fossiilisia polttoaineita  (bensiini, diesel, maakaasu) käytettäessä pakoputken päästä tuleva hiilidioksidi on kuitenkin peräisin maan sisästä, joka näin ollen lisää hiilidioksidin kokonaiskuormitusta ilmakehässä. Biokaasua käytettäessä pakoputken päästä tuleva hiilidioksidi on peräisin normaalista luonnon kiertokulusta. Biokaasua poltettaessa vapautuva hiilidioksidi on siis hiilidioksidia, joka on luonnon normaalissa kiertokulussa olevaa ja ilmakehään joka tapauksessa kuuluvaa hiilidioksidia.

Erilaiset biokaasun valmistusmenetelmät tuottavat myös eri määrän päästöjä. Mustankorkealla biokaasua valmistetaan kuivamädätys-prosessilla. Kuivaprosessi on kehittyneempi vaihtoehto perinteiselle liete- eli märkäprosessille, koska se säästää sekä energiaa että vettä. Biokaasun valmistusaineena toimii paikallinen eloperäinen jäte, kuten kotitalouksien ruoantähteet, jolloin lopputuloksena saatava biometaani on täysin uusiutuva, päästötön ja Mustankorkean tapauksessa täysin paikallinen vaihtoehto.

Mustankorkean kompostointilaitos käsittelee biokaasulaitoksen kiinteän käsittelyjäännöksen ja ne jätevedenpuhdistamoiden lietteet, jotka ovat jo käyneet läpi biokaasun tuotantoprosessin. Biokaasulaitos ei kuormita ympäristön pinta -tai pohjavesiä, ympäristöön ei pääse metaania tai muita päästöjä, ja hajuhaitatkin ovat vähentyneet oleellisesti ja tulevat myös vähenemään entisestään jatkossa.

Minustako kaasuautoilija?

Täytyykö autoilusta siis luopua kokonaan vai onko päästötön autoilu mahdollista? Vastaus kysymykseen on toiveikas ei ja kyllä! Täysin päästötön autoilu on kehittyvien teknologisten ratkaisujen vuoksi tulevaisuudessa hyvin todennäköistä ja jo nyt biokaasu tarjoaa mahdollisuuden erittäin vähäpäästöiseen autoiluun. 

Vaikka biokaasu saattaa tuntua vielä vieraalta, tulee kaasuautoilu yleistymään tulevaisuudessa. Kaasuautoilu sopii kenelle tahansa, joten nyt on erinomainen tilaisuus toimia edelläkävijänä ja aloittaa ekologisempi autoilu! 

Autamme mielellämme kaasuautoiluun liittyvissä kysymyksissä! 

Lähteet:
https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen/nain_liikut_viisaasti/valitse_auto_viisaasti/ajoneuvotekniikka/moottoritekniikka/kaasuautot
https://www.lvm.fi/-/hallitus-paatti-tieliikenteen-paastojen-vahennyskeinoista-paastot-puoleen-2030-mennessa-1293954
https://kaasuautoilijat.fi/2019/07/24/maakaasu-ja-biokaasu/
http://liikennejarjestelma.fi/ymparisto/paastot-ilmaan/liikenteen-kasvihuonekaasupaastot/
https://energiamaailma.fi/mista-virtaa/fossiiliset-energialahteet/