Vihreä jäteauto, jonka kyljessä lukee Mustankorkea.

Mustankorkean hiilijalanjälki pienenee askel kerrallaan, ja biokaasulla kulkevat jäteautot ovat askeleita oikeaan suuntaan. Syksyllä 2024 joukkoon saadaan taas yksi biokaasujäteauto lisää.

Miten biokaasu näkyy Mustankorkean hiilijalanjäljessä?

Mustankorkealla otettiin vuonna 2023 tärkeä askel kohti vielä kokonaisvaltaisempaa päästönäkökulman huomiointia, kun organisaation hiilijalanjälki laskettiin ensimmäistä kertaa. Laskennassa käytettiin vuoden 2022 tietoja. 

Laskenta osoitti, että noin puolet koko hiilijalanjäljestä muodostuu Mustankorkean jätteen loppusijoitusalueiden päästöistä. Vaikka pääosa näistä alueista ei enää vuosiin ole ollut aktiivisessa käytössä, päästöjä syntyy edelleen. Metaanin talteenotolla näitä päästöjä pyritään pienentämään, ja kun biohajoavaa jätettä ei enää loppusijoiteta, vuosien mittaan tilanne muuttuu koko ajan parempaan suuntaan.

Mustankorkean ympäristö- ja laatujärjestelmiin kuuluu jatkuva kehittyminen, joka erityisesti ympäristöjärjestelmän osalta tarkoittaa ympäristöhaittojen ja päästöjen systemaattista vähentämistä. Biokaasun tuottaminen biojätteestä on yksi hyvä osoitus tästä. 

Mustankorkealla syntyy jatkuvasti fossiilisen polttoaineen korvaavaa, uusiutuvaa polttoainetta, mutta sitä ei kuitenkaan hiilijalanjäljen laskennassa huomioida päästöjä kompensoivana tekijänä. Biokaasun käyttäminen jätteenkuljetusautojen polttoaineena sen sijaan näkyy myös hiilijalanjäljessä. 

Suurin osa Mustankorkean jäteautoista ajaa biokaasulla

Vaikka jätekuljetusten päästöt ovat Mustankorkean hiilijalanjäljen kokonaisuudessa melko pieni osa, ne ovat kuitenkin asia, johon on mahdollista vaikuttaa. Tällä hetkellä Mustankorkean kuljetusurakoitsijoiden yhteensä 19:stä jäteautosta 13 käyttää polttoaineenaan biokaasua, mikä vähentää jo päästömääriä huomattavasti. 

Tässä joitakin lukuja, jotka havainnollistavat asiaa: 

  • Hiilijalanjäljen laskennassa Mustankorkean päästöt vuonna 2022 olivat yhteensä 60 000 tonnia, josta noin puolet eli 30 000 tonnia syntyi loppusijoitusalueilta. 
  • Kiinteistöjen jätteiden keräyksestä aiheutuvat päästöt olivat 280 tonnia. Jos kaikki jäteautot kulkisivat edelleen dieselillä, päästöt olisivat 875 tonnia. Kolmentoista jäteauton muuttamisella biokaasulla toimiviksi on siis jo saavutettu lähes 600 tonnin vuosisäästöt päästöissä. Näin jätekuljetusten päästöjä on pienennetty 68 %. 
  • Yksittäinen jätteenkuljetusauto ajaa keskimäärin 100 kilometriä päivässä, mistä tulee 25 000 kilometriä vuodessa. Kaikkien jäteautojen yhteenlaskettu kilometrimäärä on arviolta noin 475 000, mikä vaatii jo melkoisen määrän polttoainetta.
  • Syksyn 2024 aikana käyttöön saadaan vielä neljästoista biokaasulla toimiva jäteauto, ja biokaasukäyttöisten autojen määrää on tarkoitus lisätä jatkossakin. Jos kaikki 19 jäteautoa ajaisivat biokaasulla, päästöjä pystyttäisiin pudottamaan vielä noin 114 tonnia nykyisestä 280 tonnista alaspäin.

“Ympäristönäkökulmasta hyvää on myös se, että lähes kaikki jätteiden keräykseen ja kuljetukseen käytetty biokaasu on Mustankorkealla tuotettua. Se on paikallista kiertotaloutta parhaimmillaan.” 

Esko Martikainen, toimitusjohtaja

Vielä on tekemistä, mutta tärkeintä on tietoisuus ja oikea suunta

Työ hiilijalanjäljen pienentämiseksi jatkuu, ja tärkeimmiksi seuraaviksi kehityskohteiksi Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen nimeää konetyöt, kuljetukset sekä uusiutuvan sähkön käytön. 

“Biokaasukäyttöisillä jäteautoilla olemme jo saaneet pienennettyä tuntuvasti kuljetusten päästöjä, mutta meillä on vielä paljon tehtävää muiden koneiden osalta. Jos kaikki Mustankorkean koneet vaihdettaisiin käyttämään uusiutuvaa polttoainetta, voisimme vähentää kokonaispäästöjä yli 400 tonnia”, arvioi Martikainen.

“Uusiutuvaan sähköön vaihtaminen kaikessa sähkönkulutuksessa taas vastaisi suuruusluokaltaan samaa säästöä kuin kaikkien dieselkäyttöisten koneiden ja autojen muuttaminen uusiutuvaa polttoainetta hyödyntäviksi. Kummallakin toimenpiteellä pystyisimme pienentämään päästöjä toistatuhatta tonnia”, Martikainen jatkaa.