Autoja pitkässä rivissä jonottamassa Mustankorkean vaaka-asemalle

Haluamme olla turvallinen työpaikka ja vastuullinen jäteyhtiö. Turvallisuus jätealalla rakentuu monesta eri asiasta. Turvallisuus alkaa aina siitä hetkestä, kun jäteauto käy asukkaan kotipihalla jätteitä hakemassa. Toisessa päässä ovat jätteiden käsittely  ja asianmukaiset suojavarusteet laitoksissamme sekä myös siisteys ja työssä jaksaminen.

Jäteautot ja kuljetukset

Oikeat tilannenopeudet tuovat turvaa liikenteeseen

Ammattitaitoiset kuljettajat eivät lähde kaahaamaan, vaikka olisivatkin aikataulusta jäljessä. He tietävät, että aikatauluja ei saada kiinni ylinopeudella.

Joskus kesäisin hiekkatiet saattavat pöllytä, minkä asukas voi virheellisesti tulkita jäteauton ylinopeudeksi. Lähes joka kerta, kun asiaa on tarkasteltu ajoseurantajärjestelmän antamasta gps-tiedosta, ovat ajonopeudet olleet sallittuja. Raskaalla kalustolla ajettaessa kotipihoilla ja -teillä voivat tapaturmat olla vakavia, minkä vuoksi sekä kuljettajan että asukkaan turvallisuus on aina tärkein asia.

Jäteauton kuljettajat kouluttautuvat vuosittain

Käytännönläheiset ja säännölliset koulutukset varmistavat kuljettajien ammattitaidon. Ammattitaitoa ovat taloudellinen ja ennakoiva ajotapa sekä haastavista olosuhteista selviäminen isolla jäteautolla.

Jäteauto tyhjentää jäteastioita säällä kuin säällä – tuiskussa ja tuulessa, liukkailla teillä sekä ahtaissa paikoissa keskustan sisäpihoilla. Kun kuljettaja ajaa taloudellisesti ja ennakoiden, välttäen repiviä kiihdytyksiä, kokevat asukkaatkin ajotavan hyvänä ja turvallisena.

Jäteauto tyhjentää jäteastiaa
Samuli Lindeman tyhjentää Kortepohjassa syväkeräyssäiliötä Urbaserin jäteautolla. Syväkeräyssäiliöistä suurin osa on maan alla. Ne voivat olla suurimmillaan jopa yli 3000-litraisia.

Ajoreitit on suunniteltu tarkkaan

Jäteastioiden keräysreitit optimoidaan, jotta tunnissa saadaan tyhjennettyä mahdollisimman monta jäteastiaa niin, että ajokilometrit ja päästöt pysyvät alhaisina. Moni jäteauto tyhjentää samalla käyntikerralla kaksi jätelajia, esimerkiksi sekajätteen ja biojätteen. Tällöin puhutaan kaksilokeroautoista, joissa jätteet menevät eri osastoille.

Kun tyhjennysreitit on suunniteltu järkeviksi, vähenee saman kadun ajaminen useaan kertaan, mikä lisää myös asukkaiden turvallisuutta. Ellei optimointia tehtäisi, voisivat jätteiden keräyskustannukset olla jopa puolet kalliimpia.

Henkilöstön turvallisuus

Suojavarusteet ovat osa turvallista työntekoa

Naisella on päässään moottoroitu hengityssuojain
Moottoroituja hengityssuojaimia tarvitaan joissain tehtävissä jätekeskuksella.

Jätekeskuksella liikuttaessa minimivaatimuksena on näkyvä vaatetus eli vähintään huomioliivi ja turvakengät. Jätekeskuksella on paljon raskaan kaluston liikennettä, jonka vuoksi työntekijöiden sekä vierailijoiden näkyvyys on ensiarvoisen tärkeää.

Turvakengät ja talvella nastakengät ehkäisevät työtapaturmia. Jätekeskuksen tuotantoalueilla maassa saattaa olla esimerkiksi nauloja tai lasinsirpaleita, ja talvella vaarana ovat liukastumiset. Lisäksi työtehtävästä riippuen työntekijöillä on henkilökohtainen suojainvarustus. Esimerkiksi laitoksissa työskennellessä käytetään moottoroituja hengityssuojaimia, joiden ansiosta epäpuhtauksia ei tarvitse hengittää.

Jätekeskuksella työskennellessä riskitekijöitä on useita

Jätteiden joukossa voi olla bakteereita ja viruksia. Niiden vuoksi jokaisella jätekeskuksen työntekijällä on voimassa olevat jäykkäkouristus- sekä A- ja B-hepatiittirokotukset. Sekajätteen joukkoon heitetty biojäte taas houkuttelee jätekeskukselle haittaeläimiä, kuten rottia ja lokkeja. Biokaasulaitoksella ja kompostointilaitoksella on hengitysilmassa terveydelle haitallisia kaasuja, kuten metaania, rikkivetyä ja ammoniakkia.

Työskentely jätekeskuksessa vaatii siis monien turvallisuusasioiden huomioimista. Siksi meillä on laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö sekä yksikön päällikkö, joka toimii myös työsuojelupäällikkönä. Turvallisen työskentelyn eteen tehdään töitä tähän tehtävään nimetyssä työsuojelutoimikunnassa.

Biojätettä biokaasulaitoksessa
Biokaasulaitokseen tulevassa biojätteessä on mukana myös biohajoavia pusseja sekä kaupan II-laatuista biojätettä.

Työntekijöiden terveydestä huolehditaan

Jätekeskuksella työtä tehdään myös liuottimien, öljyjen, lietteiden ja muiden epäpuhtauksien kanssa haastavissakin olosuhteissa. Lisäksi laitoksilla ollaan tekemisissä erilaisten biologisten altisteiden kanssa.  Esimerkiksi työ kompostointilaitoksessa vaatii hieman luonnetta, sillä siellä on oma ominaishajunsa sekä lämmintä, kosteaa ja höyryn vuoksi huono näkyvyys. Altisteista työtä tekeviä työntekijöitä seurataan kattavilla määräaikaistarkastuksilla yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

“Altisteista työtä tekevistä työntekijöistä otetaan säännöllisesti laboratoriokokeet ja tehdään tarvittaessa lisätutkimuksia, jos tuloksissa näkyy poikkeavia arvoja. Sisätiloissa työntekijä voi altistua vaikka pakokaasulle.”

Jorma Palmu, yksikön päällikkö

Työntekijöiden jaksamisesta välitetään

Kaksi naista vaihtaa kuulumisia töiden lomassa kahvikupin äärellä
Kivat työkaverit ovat tärkeä osa työssä jaksamista ja viihtymistä.

Töissä jaksaminen on osa työturvallisuutta. Meillä on käytössä laajat työterveyspalvelut, joissa huomiota kiinnitetään ennen kaikkea ennaltaehkäisevään työhön. Käytössämme ovat esimerkiksi työfysioterapeutti, työterveyspsykologi ja ravitsemusterapeutti. Lisäksi meillä on käytössä e-passi, jonka avulla työntekijät voivat liikkua ja virkistäytyä.

Työhyvinvointia lisäävät myös joustava etätyö sekä tasapuolinen työvuorosuunnittelu sekä mahdollisuus osallistua taukojumppaan pari kertaa viikossa. Kaikista tärkeimpiä ovat kuitenkin työkaverit ja esihenkilöt, joiden rooli on jopa korostunut etätyöaikana. Parasta työkyvyn ylläpitoa on, kun työkaverilta kysytään, mitä hänelle kuuluu.

Jätekeskuksen turvallisuus

Jätekeskuksella on nopeusrajoitus 30 km/h

“Liikenteen sujuvuus ja tilannetaju ovat tärkeä osa sekä työ- että asiakasturvallisuuttamme. Alueellamme on nopeusrajoitus 30 km/h, minkä lisäksi vaaka-asemalla nopeusrajoitus on 10 km/h.”

Jorma Palmu, yksikön päällikkö

Suurimpia vaaratekijöitä jätekeskuksella on liikenne. Mustankorkean jätekeskus on yleistä tieliikennealuetta, mikä tarkoittaa, että koko alueella on nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa.

Ennätyspäivänä asiakkaita on käynyt jätekeskuksella lähes 1 500, joten autoja riittää välillä ruuhkaksi asti. Liikenteessä maltillinen nopeus, tilannetaju ja tarkkaavaisuus ovat ehdottoman tärkeitä! Nopeusrajoitus on yksi merkittävimmistä tekijöistä, mikä lisää meidän kaikkien turvallisuutta. Kiitos, kun pidät kaasujalkasi kevyenä.

Hajuhaittoja ehkäistään poistokaasuja puhdistamalla

Hajuaistilla on ihmiselle iso merkitys. Haju voi varoittaa vaarasta, esimerkiksi kaasuvuodosta tai aiheuttaa muuta terveyshaittaa, kuten päänsärkyä. Jätekeskuksella haisee usein – välillä enemmän, välillä vähemmän. Hajun määrään vaikuttaa myös sää, esimerkiksi aurinko tai tuuli.

Laitoksista ulos päästettävä poistoilma puhdistetaan aina. Biokaasulaitoksessa on aktiivihiilisuodattimet ja kompostointilaitoksessa käytetään kaksivaiheista puhdistusta. Rikkihappopesurissa rikkihapon ja veden seoksella puhdistetaan pistävän hajuinen ammoniakki. Tämän jälkeen poistokaasu jatkaa matkaansa biosuodattimelle, jossa mikrobit puhdistavat muut haisevat yhdisteet.

Jäteautojen tuoma biojäte taas puretaan tuulikaapeissa, jolloin tulo-ovi sulkeutuu ennen laitoksen oven avautumista. Myös oviverhopuhaltimet estävät hajujen karkaamista. Vaikka jäte ei muutu meillä hajuttomaksi, ehkäistään hajuhaittoja ympäristöön monella tapaa.

Turvallisuuspuutteita kirjataan osana arkea

Aloitimme vuonna 2021 järjestelmälliset turvallisuuskierrokset. Niissä käymme läpi isommalla kokoonpanolla työpisteemme yhdessä työsuojeluvaltuutettujen ja tarvittaessa työntekijöiden kanssa. Toimintamalli on osa sisäistä auditointiamme.

“Kirjaamme turvallisuushavaintoihin turvallisuuteen liittyviä ja läheltä piti -tilanteita aktiivisesti. Ne auttavat meitä tunnistamaan riskejä sekä dokumentoimaan turvallisuushuomiot.”

Jorma Palmu, yksikön päällikkö

Vuonna 2021 otimme käyttöömme myös ohjelmiston turvallisuushavaintojen käsittelyyn, johon kirjataan mm. poikkeamat, ympäristöhavainnot ja tapahtumat sekä myös läheltä piti -tilanteet. Niiden kirjaamiseen kannustetaan henkilöstöä esimerkiksi tuloskortin tavoittein. Jatkuva turvallisuusasioiden havainnointi rakentaa kestävää turvallisuuskulttuuria. Monet turvallisuusasiat on helpompaa, halvempaa ja järkevämpää korjata etukäteen kuin harmitella vahingon jo synnyttyä.

Muita turvallisuuteen vaikuttavia asioita

Jäteala on tarkkaan säädeltyä

Jätteiden käsittely on toimiala, jota ohjaavat monet lait, säädökset ja pykälät, joiden noudattamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toimimme yhteistyössä esimerkiksi Tukesin, ELY-keskuksen, aluehallintoviraston sekä kuntien viranomaisten kanssa. Toimintamme perustuu Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn ja kuntien myöntämiin ympäristölupiin – ympäristö huomioidaan kaikessa toiminnassamme.

Esimerkiksi vanhalle suljetulle kaatopaikalle on tarkat määräykset siitä, millaiset suojarakenteet alueella on oltava. Lisäksi seuraamme esimerkiksi säännöllisillä vesitarkkailuilla alueemme pohja- ja pintavesiä. Jätevedet ovat yksi merkittäviä ympäristövaikutuksiamme, ja siksi on tärkeää, että ne ohjautuvat asianmukaiseen käsittelyyn. Ympäristömme ja sen turvallisuus on meille kaikille tärkeää.

Siisteys lisää viihtyvyyttä ja turvallisuutta

Turvallisuus ja siisteys kulkevat käsi kädessä. Kengänpohjissa saattaa kantautua epäpuhtauksia vaikkapa kompostointilaitoksesta, josta työntekijä siirtyy lounaalle sisätiloihin. Tämän vuoksi ulkokengät riisutaan eteisen tuulikaappiin.

Meillä on myös toimintaohjeet jokaiseen työtilaan. Niissä kerrotaan, kuinka tiloissamme huolehditaan siisteydestä, kuinka toimivat eri hallien ovet ja mitkä ovat arjen käytännöt, vaikka autojen pesuun tai imurointiin. Siisteydestä huolehtiminen lisää meidän kaikkien viihtyvyyttä töissä ja on tärkeä osa työturvallisuutta.

Nollatoleranssi uhkaavaan käytökseen tuo turvaa

Jäteasiat voivat herättää joissain ihmisissä vahvoja tunteita, välttämättä ei aina niin mukavia. Koska omistajakunnat ovat ulkoistaneet lakisääteisen jätehuoltovelvollisuutensa meille, ei asiakas voi valita jätehuoltoyritystä vapailta markkinoilta. Asiakaspalvelutyössä riskin voikin muodostaa uhkaavasti käyttäytyvä asiakas.

Meillä on nollatoleranssi uhkaavasti käyttäytyviin ihmisiin ja toimintaohjeet kuinka uhkaavissa tilanteissa toimitaan. Haluamme turvata henkilöstöllemme turvallisen työympäristön kaikissa olosuhteissa.

Kaksi naista tietokoneen luona
Esihenkilöt auttavat tarvittaessa ja huolehtivat arjen sujumisesta.
Soutuvene on kiinni rannassa. On kaunis kesäinen päivä.

Miten lasikuituvene kierrätetään?

Lasikuituveneen käyttöikä on pitkä, jopa yli sata vuotta. Aivan heti sille ei siis tule edes tarvetta hävittää. Jos…

Etualalla näkyy vihreä itsepalveluautomaatti ja takana lajittelupihaa, jossa punainen auto. On kevät, eikä pensaissa ole vielä lehtiä.

Lajittelupihalla itsepalveluautomaatti

Mustankorkean lajittelupihalla otettiin käyttöön toukokuun alussa itsepalveluautomaatti. Automaatti nopeuttaa asiointia, kun lajittelupihalle pääsee kahta asiointikaistaa pitkin. Vasen ajokaista…

Nainen ja mies pakkaavat biokaasunäytettä kuljetuslaatikkoon

Vastuu ympäristöstä

Meille Mustankorkealla on ollut aina tärkeää tuottaa palvelut vastuullisesti, laadukkaasti ja ympäristöarvot huomioiden.